Soutěžní podmínky

STATUT SOUTĚŽE NA FACEBOOKU
Obecná pravidla soutěže na facebookové stránce Synergia Pharmaceuticals, s.r.o.
I. Promotér
Synergia Pharmaceuticals, s.r.o. se sídlem na Varšavská 715/36, 120 00, Praha 2, IČO 27569519, zapsaná v obchodním rejstříku – spisová značka C 112966/MSPH Městský soud v Praze, (dále jen "pořadatel") vyhlásí a uspořádá soutěže zveřejněním soutěžního příspěvku na své facebookové stránce.
II. Vyhlášení soutěže
Není-li soutěžním příspěvkem pořadatele uvedeno jinak, představuje jeho zveřejnění prostřednictvím facebookové stránky pořadatele novou soutěž (dále jen "soutěž").
III. Pravidla soutěže
Každá soutěž bude mít podmínky soutěže sestávající ze zveřejněného soutěžního příspěvku pořadatele, jakékoli změny, kterou pořadatel zveřejnil na facebookové stránce pořadatele, a těchto obecných pravidel propagačních soutěží na facebookové stránce www.indonal.eu. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých částí pravidel soutěže platí následující pořadí priorit: (1.) změny individuálního soutěžního příspěvku Pořadatele, zatímco nová změna má přednost před předchozím (2.) soutěžním příspěvkem pořadatele, kterému byla soutěž vyhlášena, (3.) tato obecná pravidla.
VI. Účel soutěže
Účelem jakékoli soutěže bude podpora prodeje zboží a služeb pořadatele.
V. Délka soutěže
Datum soutěže bude uvedeno v individuálním soutěžním příspěvku pořadatele na jeho facebookové stránce. Pokud pořadatel neupřesní datum ukončení soutěže v individuální soutěži, má se za to, že pořadatel vydrží až do odvolání, které se pořadatel zavazuje oznámit prostřednictvím své facebookové stránky nejméně 24 hodin před ukončením soutěže.
VI. Místo konání
Každá soutěž se bude provádět v online prostředí sociální sítě Facebook a je určena uživatelům této sociální sítě na území České republiky.

VII. Uchazeč
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dosáhla věku 18 let a která má na základě splnění podmínek pro účast v soutěži zájem udělit Pořadateli povolení ke zpracování svých osobních údajů. Nezletilé osoby starší 16 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje souhlas se svými pravidly a souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem účasti v soutěži v souladu s body 20 a 21 tohoto statutu.
VIII. Vyloučení ze soutěže
Pořadatel, smluvní partneři, zhotovitelé účastnící se organizace soutěže, jejich zaměstnanci, spolupracovníci, osoby oprávněné jednat jménem pořadatele a smluvní partneři zhotovitele účastnící se organizace soutěže, jakož i jejich blízké osoby ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964, jsou vyloučeni z účasti v soutěži.
IX. Účast v soutěži
Účastník se může zúčastnit každé soutěže pouze jednou, způsobem uvedeným v soutěžním příspěvku pořadatele, který bude buď (i) uvedením odpovědi v komentáři pod konkrétním soutěžním příspěvkem, (ii) uvedením soutěže soutěžícího nebo jiného účastníka tlačítkem "To se mi líbí" nebo jinou reakcí, (iii) vložením fotografie pod soutěžní příspěvek pořadatele nebo (iv) zasláním zprávy na telefonní číslo uvedené v soutěži pořadatele.
X. Výhra
Pořadatel poskytne jednu nebo více výher pro každou soutěž, jejíž typ a číslo oznámí v nabídce.
XI. Okruh možných vítězů
O vítězi rozhodne pořadatel podle bodu 12 účastníků soutěže, kteří splnili všechny podmínky soutěže uvedené v pravidlech soutěže po dobu trvání soutěže. Každý účastník může získat pouze jednu cenu za soutěž.
XII. Místo a datum určení vítězů
Určení vítěze soutěže se uskuteční za přítomnosti dvou zaměstnanců pořadatele na jeho místě, vítěz bude určen nejpozději 3 pracovní dny po skončení soutěže. Výherce bude určen náhodným výběrem (remízou) nebo jinými vhodnými prostředky (např. podle nejvyššího počtu hlasů "Like" udělených vítězi ostatními účastníky soutěže atd.). Způsob určení vítěze bude stanoven ve specifickém konkurenčním příspěvku.
XIII. Součinnost účastníka
Každý účastník soutěže je povinen poskytnout pořadateli nezbytnou spolupráci nezbytnou pro oznámení a doručení ceny, zejména poskytnutím správných osobních a kontaktních údajů po vyhlášení ceny, jinak ztrácí právo na výhru a je vyloučen ze soutěže.
XIV. Oznámení výhry
Výherce soutěže bude o výhrách informován nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne losování nebo určení výherce vložením komentáře pořadatele do vítězného podání nebo vložením samostatného statusu obsahujícího toto oznámení nebo jinými vhodnými prostředky. Výherce bude také vyzván, aby kontaktoval pořadatele na své facebookové stránce prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku. Pokud se výherce soutěže nezaregistruje nebo odmítá cenu do 48 hodin od jeho vylosování způsobem uvedeným v předchozí větě tohoto bodu, je organizátor soutěže oprávněn, ale není povinen, určit náhradního vítěze soutěže podobným postupem.
XV. Doručení výher
Výherce bude pořadatelem informován prostřednictvím soukromé facebookové zprávy, e-mailu nebo telefonu o přesném způsobu získání ceny. Pořadatel zašle cenu výherci soutěže nejpozději do 30 dnů poté, co vítěz soutěže poskytl pořadateli soutěže kompletní kontaktní údaje nezbytné pro doručení ceny prostřednictvím poštovního dopravce. Pokud výherce zásilku obsahující cenu převezme, a to ani v rámci dodatečné lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené poštou, ztratí právo na výhru a cena propadá ve prospěch pořadatele, aniž by měl nárok na jakoukoli náhradu od pořadatele.
XVI. Informace o daňových povinnostech a povinnostech odvodů
Hodnota ceny bude uvedena v písemném oznámení o ceně doručené výherce spolu s cenou. Cena, jejíž hodnota přesahuje částku stanovenou příslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, podléhá zdanění podle platných právních předpisů České  republiky a podléhá odvodu z veřejného zdravotního pojištění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vítěz je povinen platit daň a zdravotní pojištění. Pořadatel nenese odpovědnost za splnění této povinnosti vítězem.
XVII. Omezení vítězů
Účastník bere na vědomí, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat u soudu podle § 845(1) občanského zákoníku. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže uznávají, že si nemohou nárokovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže rovněž uznávají, že cenu nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné ceny, než kterou pořadatel určil v příslušném příspěvku soutěže.
XVIII. Výhrady pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit soutěž v případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádné organizace soutěže, (i) ukončit nebo pozastavit soutěž, (ii) změnit podmínky soutěže, (iii) oznámit oznámení o výhře zveřejněné na facebookové stránce pořadatele nebo zaslané výhercem neplatné, nebo (iv) zablokovat nebo vyloučit ze soutěže účastníka, který jednal v rozporu s pravidly soutěže. , se pokusil získat cenu podvodně nebo v rozporu s dobrými mravy nebo svými činy jakýmkoli způsobem poškozující pověst a pověst pořadatele. Pořadatel je oprávněn smazat ze své facebookové stránky všechny příspěvky vyloučeného účastníka, stejně jako další příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
XIX.Zásady ochrany osobních údajů 
Účastí v soutěži účastník uděluje pořadateli jako Správce bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem organizace soutěže a za účelem předložení výhry v rozsahu jména, příjmení, případně přezdívky, e-mailu, telefonního čísla nebo fotografie a v případě výhry souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na facebookové stránce pořadatele v rozsahu jména, příjmení, případně přezdívky a fotografie. Souhlas s účastí účastníka soutěže je udělen na dobu 12 měsíců ode dne schválení účastníka. Zpracování osobních údajů je dobrovolné, ale jejich poskytnutí je podmínkou účasti v soutěži. Účastník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat bez udělení důvodu zasláním písemného dopisu na adresu sídla pořadatele nebo e-mailem na adresu info@synergia-pharma.cz . V takovém případě bude vyloučen ze soutěže.
Pořadatel je oprávněn zpřístupnit osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu nezbytně nutném pro své smluvní partnery zapojené do organizace soutěže.
XX. Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
Pořadatel informuje účastníky soutěže jako subjekty údajů, že za podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "nařízení") a aktu Evropského parlamentu a Rady č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změnách některých právních předpisů má účastník proti předmotateli:právo na informácie o spracovaní jeho osobných údajov;

• právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů;
• právo na výmazání vašich osobních údajů v případech uvedených v nařízení;
• právo na přístup k vašim osobním údajům,
• právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování svých osobních údajů v případě, že:
• Účastník popírá přesnost osobních údajů po dobu nezbytnou k tomu, aby pořadatel ověřil přesnost osobních údajů;
• Zpracování je protiprávní a účastník odmítá vymazat osobní údaje a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• Pořadatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale účastník je žádá o určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• Úúčastník vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21(1) nařízení, dokud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad oprávněnými důvody účastníka;
• Právo na přenositelnost osobních údajů;
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
Uchazeč má právo vznést námitku za podmínek stanovených v nařízení. Účastník se může obrátit na pořadatele za účelem uplatnění jeho práv, ať už v případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností týkajících se zpracování jeho osobních údajů písemně na adrese sídla Pořadatele nebo e-mailem info@synergia-pharma.cz. 
XXI. Vyloučení odpovědnosti pořadatele

Pořadatel nenese odpovědnost (i) za jakoukoli škodu nebo jiné nároky účastníků soutěže v souvislosti s nesprávně poskytnutými nebo nepřesnými údaji účastníka, jakož i v souvislosti s nepožádáno nebo neobdržováním ceny v místě a čase určeném pořadatelem; ii za veškeré daně nebo poplatky související s cenou; iii za jakoukoli škodu způsobenou účastníkům nebo třetím stranám zveřejňováním a šířením konkurenčních fotografií prostřednictvím sociálních sítí Facebook a dalších osob a internetu. Za neoprávněné zasahování do práv třetích osob v souvislosti s vytvořením, zveřejněním a šířením soutěžní fotografie a související škodou odpovídá výhradně uchazeč, který fotografii poskytl. Pořadatel neuhradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky a příspěvky pořadatele kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, konkurenční příspěvky pořadatele a jejich změny budou zveřejněny na facebookové stránce pořadatele. Dokumentární originál těchto Všeobecných obchodních podmínek bude uložen u pořadatele.
V Ústí nad Orlicí dne 2.3.2021