Podmínky použití

Všeobecná ustanovení

Prevádzkovateľom webových spránok je spoločnosť SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o., Varšavská 715/35, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 275 69 519, ďalej len "prevádzkovateľ týchto webových stránok".

 1. Platnost všeobecných podmínek používání a ochrany osobních údajů akceptují všichni uživatelé a návštěvníci webové stránky jejím zvolením, požitím, nákupem v e-shopu a pod. Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies se vztahují na služby, které poskytuje provozovatel těchto webových stránek prostřednictvím svých webových stránek. Provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo kdykoli podmínky používání a ochrany osobních údajů změnit dle vlastního uvážení.
 2. Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies se nevztahují na služby a prvky webových stránek poskytované třetími stranami. sociální pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy apod.
 3. Klepnutím na tlačítko "souhlasím", "odeslat", "koupit", "zaplatit" a podobně souhlasí uživatel s podmínkami používání webových stránek. V případě změny pravidel používání webových stránek a pravidel ochrany osobních údajů musí uživatel ještě jednou souhlasit se změnou a to kliknutím na příslušné tlačítko.
 4. Provozovatel těchto webových stránek těchto webových stránek nabízí na své webové stránce informace týkající se zboží a služeb podniku zákazníkům, dodavatelům a uchazečům o zaměstnání.

Ručení

 1. Provozovatel těchto webových stránek ručí za škodu způsobenou uživateli použitím webových stránek pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
 2. Provozovatel těchto webových stránek nepřebírá žádnou záruku za škody nebo ztráty, které utrpí uživatel, ani přímé ani nepřímé, bezprostřední nebo následné škody nezávisle na tom, zda vzniknou ze smlouvy, práva na náhradu škody (včetně nedbalosti) nebo jakkoli jinak, pokud spadají do některé z následujících kategorií:
  1. Ušlý zisk a následné škody
  2. Neočekávané ztráty a ušlý zisk
  3. Ušlé možnosti obchodu
  4. Ztráta good will a ztráta dat
 3. Provozovatel těchto webových stránek podnikla všechny potřebné činnosti, aby zajistila správnost a úplnost informací poskytnutých na webových stránkách v době jejich poskytnutí.
 4. Provozovatel těchto webových stránek nedává žádné přísliby a nepřebírá žádné záruky za informace uvedené na webové stránce, jako jsou například dostupnost obsahu třetích stran, soubory ke stažení, externí odkazy nebo jiný obsah použitý přímo nebo nepřímo. Provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo na provedení změn uvedených informací bez předchozího upozornění.
 5. Provozovatel těchto webových stránek neodpovídá za škody způsobené neodborným nebo nenáležitým použitím uživatelského konta uživatelem nebo za zneužití a ztrátu identifikačních údajů, za jejichž uchování je zodpovědný uživatel.
 6. Provozovatel těchto webových stránek nepřebírá odpovědnost za obsah externích linků, které vedou z těchto webových stránek na jiné webové stránky a soubory.

Ochrana duševního vlastnictví

Obsah webových stránek včetně obrazových příloh, textu, značek, videí, grafiky a pod. je duševním vlastnictvím provozovatele těchto webových stránek. Používáním webových stránek nevznikají uživateli žádné licenční ani jiné nároky na jejich obsah. průmyslová práva, autorská práva, ochranné známky nebo jiné. Obsah webových stránek se nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele těchto webových stránek měnit, kopírovat, doplňovat nebo použít jiným způsobem pro jaký byl určen.

Dostupnost webových stránek a obsah

 1. Provozovatel těchto webových stránek má právo změnit nebo zrušit své webové stránky resp. nabídku služeb a zboží dle svého vlastního uvážení. Nárok na používání nebo udržování webových stránek není vymahatelný a provozovatel těchto webových stránek za dostupnost a údržbu nepřebírá odpovědnost.
 2. Provozovatel těchto webových stránek udržuje webové stránky podle stávajících technických, ekonomických, podnikových a organizačních možností. Nedává však záruku, že budou k dispozici nepřetržitě nebo že vůbec budou k dispozici. Také neručí za to, že budou bez chyb nebo že chyby budou odstraněny. Provozovatel těchto webových stránek výslovně vylučuje jakoukoli záruku za způsobené škody jakéhokoli druhu z poskytnutí těchto webových stránek nebo jejích pomůcek, pokud to je ze zákona dovoleno.
 3. Informace, ceny a fotografie zveřejněné na této internetové stránce jsou informativní a nezávazné.

Reklama

Tyto webové stránky jsou určeny potenciálním zákazníkům provozovatel těchto webových stránek. Ten se snaží své potenciální zákazníky oslovit prostřednictvím reklamních a marketingových kampaní. Vzhledem k objemu reklamních a marketingových kampaní provozovatel své potenciální zákazníky upozorňuje, že informace v nich poskytnuté jsou pouze informativní a nezávazné a závazné ceny za jednotlivé služby a produkty lze vyžádat pouze osobně v provozu poskytovatele nebo telefonicky. Provozovatel těchto webových stránek upozorňuje, že v případě tištěné, digitální a jiné formy reklamy může při jejím zadávání dojít k chybě nebo nesprávnému přenosu údajů mezi provozovatelem těchto webových stránek a smluvními partnery, kteří reklamu zpracovávají. Informace uvedené na těchto webových stránkách či v reklamních materiálech v jakékoli formě mají pouze ilustrativní charakter a provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje nárok na tiskové či jiné chyby v reklamních materiálech a reklamních a marketingových kampaních. Provozovatel těchto webových stránek také nedokáže zaručit přesnou shodu konkrétních produktů a služeb s jejich obrazovým a slovním vyjádřením použitém v reklamním sdělení v jakékoli podobě a formě. K chybě může dojít také při zobrazování reklamních kampaní na webových stránkách partnerů provozovatele těchto webových stránek a při zobrazení reklamy na sociálních sítích. K chybnému zobrazení cenových nabídek a reklamních kampaní může dojít iv případě, že došlo k selhání informačního systému a také v případě selhání lidského faktoru v případě přenosu dat a ověření správnosti údajů. Provozovatel těchto webových stránek v takovém případě nenese za chybné údaje odpovědnost a v případě uzavření smlouvy nebo objednávky je v takovém případě smlouva nebo objednávka neplatná.

Zabezpečení webových stránek

 1. Tyto webové stránky mohou zčásti obsahovat SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahují kromě účinného šifrování dat během jejich přenosu na web server také identifikaci poskytovatele a autentifikaci pravosti webových stránek na ochranu před phishingem.
 2. Uživatel webových stránek prohlašuje, že jsou mu známa Všeobecná ustanovení poskytovale certifikátu Let's Encrypt, přečetl si je a plně je akceptoval a bude je dodržovat. Provozovatel těchto webových stránek vylučuje ručení vůči uživateli spojené s využíváním SSL certifikátu.
 3. Některé části stránek a služby mohou být přístupné uživateli až po registraci. Užívat při registraci obdrží náhodné heslo nebo si zvolí vlastní heslo, které mu umožní přístup k uživatelskému účtu. Provozovatel těchto webových stránek nepřebírá odpovědnost za nedostatečně silné heslo (např. "12345") nebo za ztrátu a odsuzování hesla třetí stranou bez zavinění provozovatele těchto webových stránek.
 4. Uživatel webových stránek je zodpovědný za uschování hesla i jiných osobních údajů a za veškeré aktivity, které jsou spojeny s používáním uživatelského účtu. Neoprávněné použití účtu nebo jakékoli porušení bezpečnosti musí být ihned nahlášeno provozovateli těchto webových stránek. Zneužití přístupových údajů nebo jejich poskytnutí třetí straně ze strany uživatele může vést k vymazání uživatelského účtu příp. k zastavení odběru.
 5. Provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo schválit nebo bez udání důvodů odmítnout registraci či přihlášení k odběru. Má také právo bez udání důvodů odstranit jakékoli uživatelské konto.
 6. Provozovatel těchto webových stránek neodpovídá za obsah, který obsahuje škodlivé a/nebo rušící znaky jako např. viry, manipulované a „skryté” soubory (např. obrázky, které jsou integrovány v audio-souborech), trojské koně, červy nebo boty a jiné, které se mohou nacházet na webových stránkách a mohou způsobit škodu uživateli. Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje vyvinout největší možné úsilí v rámci svých možností, aby takovým škodám předešla.
 7. Elektronické útoky jakéhokoli druhu na webové stránky nebo na údaje jednotlivých uživatelů jsou zakázány.

SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. (IČO: 275 69 519, Indonal.eu), Varšavská 715/35, 120 00 Praha 2, Česká republika